Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 01-06-2022
14:00
 1  01.06.2022 tarihli Meclis Toplantısının Açılış ve Yoklaması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-06-2022
14:00
 2  05.05.2022 ve 11.05.2022 tarihli Meclis Toplantısına ait Meclis Toplantı Tutanakları.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-06-2022
14:00
 3  Isparta - Antalya Karayolu ve bağlantı yollarının imar planlarına işlenmesine ve çevresinde yer alan adalarda kamulaştırma sınırına göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci olan 18.03.2022 tarih ile 18.04.2022 tarihleri arasında yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.05.2022 tarihli ve 17848 sayılı yazısı ekinden gönderilen İmar Komisyonunun 26.05.2022 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
1.Dosya
 01-06-2022
14:00
 4  - 6360 Sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği kaldırılan Güloluk Köy Muhtarlığı demirbaşına kayıtlı M.K.E. yapısı Kırıkkale marka 7,65 mm çap ve 73121447 seri numaralı tabancanın karşılıksız ve bedelsiz olarak Jandarma Genel Komutanlığı bağış olarak verilmesi ile ilgili Destek Hizmetler Müdürlüğünün 18.05.2022 tarihli ve 17542 sayılı yazısı.  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  
2.Dosya
 01-06-2022
14:00
 5  Çamköy Mahallesi 13251 ada 86 parsel üzerinde yapılmış olan 170 m² alana sahip Aksu Çamköy Şaban Meryem Kocademir Aile Sağlığı Merkezi Binası’nın, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde (sağlık hizmetlerinde) kullanılması amacıyla, elektrik, içme suyu, bakım, onarımı tahsis edilene ait olmak üzere Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle bedelsiz tahsisinin yapılması, bu konuda Sağlık İl Müdürlüğü ile gerekli protokol imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.05.2022 tarihli ve 17815 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
3.Dosya
 01-06-2022
14:00
 6  - 5393 Sayılı Belediye Kanunun Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. Hükmü gereğince Rent A Car derneği ile yapılması planlanan taşıt bekletme alanı yapımı konusunda protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Yapı kontrol Müdürlüğünün 26.05.2022 tarihli ve 17868 sayılı yazısı.  Yapı Kontrol Müdürlüğü  
4.Dosya
 01-06-2022
14:00
 8  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince hizmetine ihtiyaç duyulan eğitmen kadrosu karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek bir adet personele 2022 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.05.2022 tarihli ve 17878 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
5.Dosya
 01-06-2022
14:00
 9  Belediyemiz norm kadro cetvelinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, III Sayılı, Kadro Değişiklik Cetveli ve V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvellerinin görüşülmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.05.2022 tarihli ve 17877 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
6.Dosya
 01-06-2022
14:00
 10  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre 2022 mali yılı bütçesine 73.500.000,00 - TL. ek bütçe verilmesi talebi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.05.2022 tarihli ve 17871 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
7.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa