Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 02-06-2023
14:00
 0  Açılış ve Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
1.Dosya
 02-06-2023
14:00
 0  03.05.2023 ve 09.05.2023 tarihli meclis toplantı tutanaklarının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-06-2023
14:00
 0   Antalya İli, Aksu İlçesi, Mandırlar Mahallesi 2311 ada 2 parselin "Açık Otopak Alanı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Aksu Belediyesi Meclisi'nin 01.03.2023 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.04.2023 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı'na askı süreci olan 20.04.2023 tarih ile 20.05.2023 tarihleri arasında yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.05.2023 tarihli ve 36002 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
2.Dosya
 02-06-2023
14:00
 0  5. derece dolu kadro olan mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece mühendis, 5. derecece dolu kadro olan mimar kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece mimar, 4. derece dolu kadro olan tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece tekniker, 5. derece dolu kadro olan tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarihli ve 35961 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
3.Dosya
 02-06-2023
14:00
 0  Şahali Eker'in 18.05.2023 tarihli dilekçesi ile Antalya İli, Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi 165 ada 5 nolu arsa niteliğinde 580.00 m2 yüzölçümlü parselde 9/29 (180m2) Belediyemize ait hissenin satışını talep etmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden bulunduğu parselde hissesi bulunan hissedara satışının yapılması için satış kararı alınması, Encümene ve Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 22.05.2023 tarihli ve 35707 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
4.Dosya
 02-06-2023
14:00
 0  Antalya İli, Aksu İlçesi, Macun Mahallesi eski 13438 ada 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 parsellere yönelik parselasyon uygulaması sonucu oluşan 14092, 14093, 14094, 14096, 14097 ve 14098 adalara ilişkin parselasyon planı Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2019/494 esas ve 2020/408 karar sayılı ve 26.06.2020 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Bölgede yapılacak olan yeni parselasyon planında ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda oluşturulacak yeni parsellerin m' kısıtına takılmaksızın minimum ifraz boyutlarında oluşturulabilmesi adına eski 509 ada 1 parsel ile 13438 ada 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 parseller (Yeni 14096, 14097, 14098 adalar) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde bulunan "2.1.1.7. Toplu İşyerlerinde yapılacak imar uygulaması sonucunda oluşacak parseller 1000 m2'den küçük olamaz" plan hükmünün kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.05.2023 tarihli ve 36007sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
5.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa