Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 5924 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 02-05-2019
10:00
 1  Açılış Yoklama.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-05-2019
10:00
 2  09.04.2019 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-05-2019
10:00
 3  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 2. fıkrasının Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur hükmü gereğince 2019 Yılı Nisan Ayı içerisinde yapılan atamalara ilişkin İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün 25.04.2019 tarih ve 480 sayılı bilgilendirme yazısı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
1.Dosya
 02-05-2019
10:00
 4  Topallı Mahallesinde onaylı bulunan mevcut planların uygulanamamasından dolayı, bölgenin plan ve parselasyonunun revize edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından planlarının yapımına ilişkin Belediyemize ön izin verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 384 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 16.04.2019 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
2.Dosya
 02-05-2019
10:00
 5  Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan 8 (sekiz) adet itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 18.04.2019 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
3.Dosya
4.Dosya
 02-05-2019
10:00
 6  Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan 54 (elli dört) adet itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 18.04.2019 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
5.Dosya
6.Dosya
 02-05-2019
10:00
 7  Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 365 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan 13 (onüç) adet itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 16.04.2019 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
 02-05-2019
10:00
 8  Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz (Köseler) Mahallesi 14613 ada 464 (eski 1533 parsel) nolu parsel, bahçe niteliğinde, 890,61 m² yüzölçümlü, tamamı Aksu Belediyesi adına kayıtlı parselin, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi (d) bendine istinaden 2289 Sayılı Köseler Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle, bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2019 tarihli ve 51 sayılı yazısı ekinde gönderilen Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 16.04.2019 tarihli raporu.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
7.Dosya
 02-05-2019
10:00
 9  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 7. fıkrasında Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın: belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır denilmektedir. Bu nedenle Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan yardımcılığına atanan Başkan Yardımcılarına ödenecek olan ücretin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2019 Tarihli yazısı  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
8.Dosya
 02-05-2019
10:00
 10  6183 sayılı A.A.T.U.H Kanununun 90. maddesine göre oluşturulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda üye olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
9.Dosya
 02-05-2019
10:00
 11  Belediyemiz alacaklarını 6183 sayılı amme alacakları takibi usulü hakkındaki kanun gereği tahsil yapabilmemiz için haciz konulan gayrimenkullerin satışında oluşturulacak komisyonda görev yapmak üzere yine aynı kanunun 90. maddesi gereği Belediye Meclis Üyeleri arasından bir üyenin seçilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
10.Dosya
 02-05-2019
10:00
 12  Belediyemize ait halı sahanın daha fazla vatandaşımızın spor yapabilmesini teşvik etmek amacıyla ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.04.2019 tarihli ve 62 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
11.Dosya
 02-05-2019
10:00
 13   Belediyemiz 2018 Mali yılı Bütçe gelir ve gider kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2019 tarihli ve 492 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
 08-05-2019
10:00
 1  Açılış ve Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-05-2019
10:00
 2  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 7. fıkrasında Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın: belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır denilmektedir. Bu nedenle Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan yardımcılığına atanan Başkan Yardımcılarına ödenecek olan ücretin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.05.2019 Tarihli ve 575 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
12.Dosya
 08-05-2019
10:00
 3  Belediyemiz 2018 Mali yılı Bütçe gelir ve gider kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.05.2019 tarihli ve 576 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
13.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .