Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 05-01-2022
10:00
 1  Açılış ve Yoklama .  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 05-01-2022
10:00
 2  01.12.2021 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 05-01-2022
10:00
 3  2021 Yılı içerisinde Mülkiye Müfettişliği tarafından Belediyemizde Genel İş ve Yürütümü işlerine ait yapılan teftiş sonucunda düzenlenen Teftiş Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. maddesinde "Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur." hükmü gereğince Belediye Meclisinin bilgilendirmesi ile ilgili yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 Tarihli ve 11783 Sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
1.Dosya
 05-01-2022
10:00
 4  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2022 yılında hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personellere 2022 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.12.2021 tarihli ve 11169 sayılı yazısı ekinde gönderilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.12.2021 tarihli Raporu  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
2.Dosya
 05-01-2022
10:00
 5  Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.12.2021 tarihli Raporu.  Veteriner İşleri Müdürlüğü  
3.Dosya
 05-01-2022
10:00
 6  Çamköy Mahallesi 104 ada 1 ile 12 parseller 121, 122, 123 Adalar ve çevresinde konut alanı, kamu hizmet alanı, ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresi olan 14.10.2021 tarih ile 14.11.2021 tarihleri arasında yapılan bir adet itirazın görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.12.2021 tarihli ve 11563 Sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 17.12.2021 Tarihli Raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
4.Dosya
 05-01-2022
10:00
 7  Fatih Mahallesi 56 ada 10, 67 ada 1 nolu parsellerin ve 58 adanın kuzeydoğuya kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.12.2021 Tarihli ve 11562 Sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 17.12.2021 Tarihli Raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
5.Dosya
 05-01-2022
10:00
 8  5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görev alacak üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 14.12.2021 tarihli ve 11269 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
6.Dosya
 05-01-2022
10:00
 9  Kundu Mahallesi 13547 ada 6 parselin 56 m²’lik kısmı üzerinde mevcut baz istasyonu yeri olarak kiralanan taşınmazın, 17.02.2022 tarihinde kiralama süresi biteceğinden yeniden kiralama işlemleri için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin e bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Belediye sınırı içerisinde 10 yıl süreyle, Baz İstasyonu Yeri taşınmaz kiralama işleminin yapılması için Belediye encümeni ve sözleşme yapılması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.12.2021 tarihli ve 11374 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
7.Dosya
 05-01-2022
10:00
 10  Fettahlı Mahallesi 102 ada 744 parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının çekme mesafelerinde değişiklik yapılması, plan notlarında ve kuzeyinde yer alan taşıt yolunda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz 02.12.2020 tarih ve 126 sayılı Meclis kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.09.2021 tarih 602 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediye Başkanlığımızca 12.11.2021 tarih ila 12.12.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış, 13.12.2021 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilmiş olup, askı süresi içerisinde plana ilişkin 26 (yirmi altı) adet itirazda bulunulmuştur. İtirazların Mecliste görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 16.12.2021 tarihli ve 11371 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
8.Dosya
 05-01-2022
10:00
 11  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesinde ''Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek'' hükmü ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/36 sayılı genelgesinin Yurtdışı ilişkiler başlıklı maddesinin son fıkrasında ''Yurt İçindeki Belediyeler arasında kardeş kent ilişkisi ilgili belediyelerin karşılıklı meclis kararı ile kurulabilecektir'' hükmü gereğince Ankara İli Keçiören Belediyesi ile kardeş belediye (şehir) olunması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 08.12.2021 tarihli ve 11065 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
9.Dosya
 05-01-2022
10:00
 12  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 8.derece boş kadro olan teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece programcı kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazırlanan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili İnsan ve Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2021 tarihli ve 11875 sayılı yazısı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
10.Dosya
 05-01-2022
10:00
 13  Aksu Belediyespor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2021 Tarihli ve 11879 Sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
11.Dosya
 05-01-2022
10:00
 14  Aksu Belediyespor Kulübüne Araç alınması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2021 Tarihli ve 11880 Sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
12.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa