Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 21853 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
02-09-2020
10:00
 88  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süre ile yöre vatandaşlarımıza sportif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sportif tesis yapılması için tahsis edilen Antalya İli Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi Patırlar Mevkiinde bulunan 173 ada 39 parsel tarla niteliğindeki 3602,03 m2 yüz ölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait yerin Antalya Büyükşehir Belediyesine yapılan tahsisinin yeniden değerlendirilerek iptal edilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 87  KADROLAR HK.   
 1
 1
 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince: 1. derece boş kadro olan Hukuk İşleri Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Hukuk İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazılanan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 86  KADROLAR HK.   
 1
 1
 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince: 6. derece dolu kadro olan avukatlık kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece avukat kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazılanan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 85  PLAN   
 1
 1
 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Aksu Macun Tapulama sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun plan hükümlerinde ve bu alanın bitişiğindeki kamu kullanımına ait alanlarda Yençok:Serbest ibareleri yeniden düzenlenerek hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Uygulanan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 84  PLAN   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Fettahlı Mahallesi sınırları içerisinde, Antalya-Isparta Karayolu üzerinde bulunan 102 ada 744 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 83  PLAN   
 1
 1
 Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 24 ada 1 parsel numaralı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.11.2020 tarih ve 502 sayılı kararla onaylı planında "Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu" olarak görülen taşınmazın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Arsalara İlişkin Hükümler Başlıklı 3. bölümündeki 6. maddenin Parsel Derinlikleri adlı üçüncü bendinin d fıkrasında yer alan hükme uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi için konunun imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 82  İMAR PLANI HK   
 1
 1
 Belediye Meclisine sunulan Konak Mahallesi 13660 ada 2 ve 3 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini görüşmek üzere imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 81  BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ.   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Karaçallı Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince: yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 10162705552 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet DEMİR, 13711586428 T.C. Kimlik Numaralı Bekir KIVRAK ve 10708687366 T.C. Kimlik Numaralı Ramazan YÖNTEM bilirkişi seçildiler.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 80  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 01.07.2020 ve 07.07.2020 tarihli olağan meclis toplantılarına ait tutulan toplantı tutanaklarında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  11-09-2020
02-09-2020
10:00
 79  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden mazeretini bildiren Ramazan ÖZEN'nin izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  11-09-2020

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .