Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
05-01-2022
14:00
 12  KARAR   
 1
 1
 Gündemin 12, 13 ve 14. maddelerinin toplu olarak görüşülmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
05-01-2022
14:00
 11  KARDEŞ BELEDİYE HK.   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 madesinin ( p ) fıkrasında ''Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek'' hükmü ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/36 sayılı genelgesinin Yurtdışı ilişkiler başlıklı maddesinin son fıkrasında ''Yurt İçindeki Belediyeler arasında kardeş kent ilişkisi ilgili belediyelerin karşılıklı meclis kararı ile kurulabilecektir'' hükmü gereğince Ankara İli Keçiören Belediyesi ile kardeş belediye (şehir) olunması oy birliği ile kabul edildi.  
05-01-2022
14:00
 10  PLAN   
 1
 1
 Fettahlı Mahallesi 102 ada 744 parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının çekme mesafelerinde değişiklik yapılması, plan notlarında ve kuzeyinde yer alan taşıt yolunda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz 02.12.2020 tarih ve 126 sayılı Meclis kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.09.2021 tarih 602 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediye Başkanlığımızca 12.11.2021 tarih ila 12.12.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış, 13.12.2021 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilmiş olup, askı süresi içerisinde plana ilişkin gelen 26 (yirmi altı) adet itirazın görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  
05-01-2022
14:00
 9  KİRAYA VERİLME   
 1
 1
 Kundu Mahallesi 13547 ada 6 parselin 56 m²’lik kısmı üzerinde mevcut baz istasyonu yeri olarak kiralanan taşınmazın, 17.02.2022 tarihinde kiralama süresi biteceğinden yeniden kiralama işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin ( e ) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden, 13547 parselin 56 m²’lik kısmının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ve kirlama işlemleri için encümene, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  
05-01-2022
14:00
 8  DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASI.   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 4 kişiden oluşması kabul edilen denetim komisyonu üyeliğine İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Emin ÇAĞLAR ve Yunus AKPINAR seçildiler.  
05-01-2022
14:00
 7  PLAN   
 1
 1
 Fatih Mahallesi 56 ada 10 nolu ve 67 ada 1 nolu parsellerin düzenlenmesi ve 58 adanın kuzeydoğuya kaydırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği imar komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  
05-01-2022
14:00
 6  PLAN   
 1
 1
 Çamköy Mahallesi 104 ada 8 nolu parsel taşınmaz sahibinin 26.10.2021 tarihli Özcan ÇELİKHAN'ın dilekçesinden özetle: taşınmazın mevcut yerinden kaydırılması durumunda kaydırılacak alanda fiyat farkının olduğunu düşündüğü ve bu sebeple taşınmazın mevcut yerinin korunmasını talep etmektedir. Ayrıca önerge ile Meclise sunulan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2021 tarih 10631 sayılı yazı ekindeki 25.10.2021 tarihli Cemil ORAL'ın dilekçesinde: Çamköy Mahallesi 104 ada 2 parsel sayılı taşınmaz sahibinin parselin bitişiğindeki yolun yapılarak taşınmazın yerinin korunması talep edilmektedir. Birinci itiraz ve önerge ile gündeme eklenen İkinci itirazın değerlendirilmesi sonucunda: söz konusu planda, 104 ada 1 ila 12 parsellerin cephe aldığı yol ile parseller arasında kot farkı olması ve arazinin inşaata elverişsiz olması nedeni ile vatandaş menfaati gözetilerek Park Alanı olarak planlandığı, taşınmazların kaydırılma işleminin herhangi bir metrekare kaybı olmadan planların kesinleşmesinin akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden parselasyon uygulaması ile yapılacağı nedenleri göz önüne alınarak her iki itirazın da uygun bulunmadığına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi..  
05-01-2022
14:00
 5  YÖNETMELİK   
 1
 1
  Belediye Kanunun 48. ve 49. Maddesi 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde 02.06.2021 Tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile Veteriner İşleri Müdürlüğü konusuna göre: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6340 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleği İcrasına Dair Kanun, Umumi Hıfzısıhha Kanunu 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu, ilgili Yasa ve Yönetmelik, düzenleme ve kararlar çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü “Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik” plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  12-01-2022
05-01-2022
14:00
 4  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ   
 1
 1
 Avukata 4.995 TL, Eğitmene 3.307 TL, Mühendise 5.407 TL, Mimara 5.407 TL, Şehir Plancısına 5.407 TL, Kameramana 3.251 TL, Teknikere 4.290 TL, Teknisyene 3.465 TL, Çözümleyiciye 4.305 TL, Matematikçiye 4.935 TL, Ekonomiste 3.465 TL, Programcıya 4.305 TL net ücretlerin ödenmesi ve 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 8. Maddesinde öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan sözleşmeli ücreti artış oranları dikkkate alınarak belirlenen ücretlere enflasyon farkı eklenmesi oy birliği ile kabul edildi..  12-01-2022
05-01-2022
14:00
 3  01 KARAR   
 1
 1
 2021 yılı içerisinde Mülkiye Müfettişliği tarafından Belediyemizde Genel İş ve Yürütümü işlerine ait yapılan teftiş sonucunda düzenlenen Teftiş Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.  12-01-2022
05-01-2022
14:00
 2  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 01.12.2021 tarihli olağan meclis toplantısına ait tutulan toplantı tutanağında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  12-01-2022
05-01-2022
14:00
 1  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
  Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Mehmet Akif ORDU ve Mustafa POYRAZ'ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  12-01-2022

 

Yazıcı Dostu Sayfa