Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
01-02-2023
14:00
 19  PLAN   
 1
 1
 Gündemin 9. maddesinde yer alan: Antalya ili, Aksu ilçesi, Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde Mandırlar tapulaması 19 ada 1 parsel batısında bulunan park alanında trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası sunulmuş olup, söz konusu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile Gündemin 10. maddesinde yer alan: "Antalya ili, Aksu ilçesi, Kundu (Özlü) Mahallesini kapsayan 73 hektar alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Belediye Meclisimizin 05.10.2022 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarih ve 993 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na askı süreci olan 28.11.2022 tarih ila 28.12.2022 tarihleri arasında 25 (yirmi beş) adet itiraz ile ilgili konuların İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 18  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Aksu Belediyesi Personel Anonim Şirketi ve Aksu Birlik İnşaat Turizm İşletmeciliği İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı genel kurulu yapılacağından: Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2019 tarihli ve 2019-EC-9431 sayılı yazılarına istinaden Aksu Belediyesi Personel Anonim Şirketi ve Aksu Birlik İnşaat Turizm İşletmeciliği İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Genel Kurulunda Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Halil ŞAHİN'in Genel Kurula katılması oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 17  01 KARAR   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi Altıntaş Mahallesi 15498 ada 4 nolu, arsa niteliğinde, 1900.00 m² yüzölçümlü, parselin: 8/25 (608.00 m²) hissesi Ali Rıza oğlu Nihat CANBOLAT’a, 17/25 (1292.00 m²) hissesi Aksu Belediyesine aittir. İmar durumunun incelenmesi sonucunda parselin, Konut Alanı, Yençok 6 Kat, Ayrık Nizam, Emsal= 0.80, plan notlarında bölünmüş yola cephe olduğu için isteğe bağlı olarak zemin kat ticari, üstü konut olarak yapılaşmaya sahip olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin e bendine, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Antalya İli Aksu İlçesi Altıntaş Mahallesi 15498 ada 4 nolu, arsa niteliğinde, 1900.00 m² yüzölçümlü, parselde, kat karşılığı bina yapılması veya yaptırılmasına ve bu konularda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması, yapılacak iş ve işlemler hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 16  ÜCRET BELİRLEME   
 1
 1
 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe” uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesi gereğince hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek 33 (otuz üç) kişi eğitmen 7.600,00 TL, 3 (üç) kişi kameramana 7.600,00 TL, 1 (bir) kişi çocuk eğitimcisine 8.000,00 TL, 9 (dokuz) kişi mühendise 11.930,00 TL, 4 (dört) kişi mimara 11.930,00 TL, 2 (iki) kişi şehir plancısına 11.930,00 TL, 11 (on bir) kişi teknikere 9.850,00 TL, 4 (dört) kişi teknisyene 8.230,00 TL, 1 (bir) kişi ekonomiste 7.600,00 TL, 4 (dört) kişi programcıya 10.000,00 TL, 1 (bir) kişi matematikçiye 11.000,00 TL, 2 (iki) kişi çözümleyiciye 10.000,00 TL, 2 (iki) kişi avukata 11.000,00 TL, 1 (bir) kişi sağlık teknikerine 9.500,00 TL, 1 (bir) kişi sağlık teknisyene 8.230,00 TL net ücretlerin ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 15  ÜCRET BELİRLEME   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Belediye zabıta personeli hizmetlerinde fiilen çalışanlara, maktu fazla çalışma ücreti olarak 1.325,00 -TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 14  ÖDÜL VERİLMESİ.   
 1
 1
 İlçemizde faaliyet gösteren Aksu Belediye Spor Kulübünde başarı gösteren sporculara ödül verilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 13  YARDIM   
 1
 1
 İlçemizde değişik spor dallarında faaliyet gösteren Aksu Belediyesi Spor Kulübüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince kulübün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 700.000,00-TL nakdi yardım yapılması oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 12  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 03.01.2023 tarihli olağan meclis toplantısına ait tutulan toplantı tutanaklarında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  08-02-2023
01-02-2023
14:00
 11  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
  Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Yaşar SÖZEN, Ali ÇETİN, Osman SARI, Harun HOR, Ahmet GÜLCÜ, Mehmet Akif ORDU, Süleyman ÖZGÜR ve Mustafa POYRAZ'ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  08-02-2023

 

Yazıcı Dostu Sayfa