Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 9075 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
09-01-2019
10:00
 6  SOKAK İSMİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Alaylı, Solak, Cihadiye, Pınarlı, Soğucaksu, Cumhuriyet, Konak, Kayadibi, Yenidumanlar ve Barbaros Mahallelerinde yeni açılan ya da mevcutta açılmış olup, Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmeyen yollarına , 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69.maddesi ile adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, ekli listede belirtilen Bulvar Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi imar komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
04-01-2019
15:00
 19  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ   
 2
 1
 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe” uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesi gereğince hizmetine ihtiyaç duyulan ve kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak 2019 yılı içerisinde çalıştırılacak olan: bir adet Mühendis'e 3.650 TL, bir adet Mimar'a 3.650 TL, bir adet Avukat'a 3.510 TL, bir adet Kameraman'a 2.210 TL, bir adet Tekniker'e 2.900 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
04-01-2019
15:00
 18  PLAN   
 2
 1
  Antalya İli, Aksu İlçesi, Macun, Konak Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerine ilişkin 365 hektarlık alanda Şehir plancısı Burhan KIZILÖZ tarafından hazırlanan ve Başkanlık Makamına sunulan 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı , İmar Komisyonu Raporuna , 025B07B2B nolu imar paftasında yer alan mevcutta Semt Polinikliği olarak hizmet veren Çalkaya Tapulaması 13456 ada 1 parsel ve kuzeyindeki tescilsiz alanın, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına "Belediye Hizmet Alanı" olarak ilave edilmesi cümlesi eklenerek , imar komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
04-01-2019
15:00
 17  PLAN   
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 12.10.2018 tarih ve 943 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşen Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde 2. Etap 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından hazırlanarak Belediye Başkanlığına sunulan Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerinde yaklaşık 165 hektarlık alanın 2. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, ”Plan onama sınırı dahilindeki tüm alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve “Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” hükümleri uygulanacaktır.” ve “Ticaret alanlarındaki otopark ihtiyacı kendi parselinden karşılanacaktır.” Plan notlarının eklenmesi şartıyla imar komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
04-01-2019
15:00
 16  PLAN   
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 12.10.2018 tarih ve 927 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşen Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde 1. Etap 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından hazırlanarak Belediye Başkanlığına sunulan Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerinde yaklaşık 32 hektarlık alanın 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, ”Plan onama sınırı dahilindeki tüm alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve “Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” hükümleri uygulanacaktır.” ve “Ticaret alanlarındaki otopark ihtiyacı kendi parselinden karşılanacaktır.” Plan notlarının eklenmesi şartıyla imar komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
04-01-2019
15:00
 15  YARDIM   
 2
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi uyarınca, İlçemizde bulunan Aksu Belediye Spor Kulübüne 190.000,00 (Yüz doksan bin) TL. nakdi yardım yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.  10-01-2019
04-01-2019
15:00
 14  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
 Belediye Meclisinin İkinci Birleşim, Birinci Oturumu olan 04.01.2019 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Hamza DENİZ, Nafiz AKSAY, Mehmet SAPMAZ ve İsmail DANACI'nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 13  ÜCRET BELİRLEME   
 1
 1
  2019 yılı içerisinde hizmetine ihtiyaç duyulan: 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe" uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek personellere 2019 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 12  PLAN   
 1
 1
 Aksu İlçesi Macun, Konak, Fatih Mahalleleri ve Çevrelerinde yaklaşık 365 hektarlık alanın 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Şehir Plancısı Burhan KIZILÖZ tarafından Belediye Başkanlığına sunulan dosyasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 11  PLAN   
 1
 1
  Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde yaklaşık 165 hektarlık alanın 2. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından Belediye Başkanlığına sunulan dosyasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 10  PLAN   
 1
 1
 Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde yaklaşık 32 hektarlık alanın 1. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından Belediye Başkanlığına sunulan dosyasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 9  YARDIM   
 1
 1
 İlçemizde değişik spor dallarında faaliyet gösteren Aksu Belediyesi Spor Kulübüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince kulübün faaliyetlerinde kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardım yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 8  SOKAK İSMİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk, Kumköy, Kundu, Macun ve Boztepe Mahallelerinde yeni açılan ya da mevcutta açılmış olup, Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmeyen yollarına vatandaşlarımızın eksik adres nedeniyle oluşan sıkıntılarından dolayı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69.maddesi ile adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince yeni Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmesi veya var olan isimlerin değiştirilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 7  DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASI.   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 5 kişiden oluşması kabul edilen denetim komisyonu üyeliğine Hüseyin DEMİRKAPLAN, Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ, Bilal DURMUŞ, Emin ÇAĞLAR ve Yusuf KUMBUL seçildiler  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 5  KADROLAR HK.   
 1
 1
 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır” hükmü gereğince: 8. Derece dolu kadro olan Mühendis kadrosunun kaldırılarak, yerine 5. Derece Mühendis , 8. Derece dolu kadro olan Veteriner Hekim kadrosunun kaldırılarak, yerine 5. Derece Veteriner Hekim, 9. Derece dolu kadro olan Programcı kadrosunun kaldırılarak, yerine 6. Derece Programcı, 7. Derece dolu kadro olan Çözümleyici kadrosunun kaldırılarak, yerine 5. Derece Çözümleyici, 9. Derece dolu kadro olan Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. Derece Teknisyen , 7. Derece dolu kadro olan Tekniker kadrosunun kaldırılarak, yerine 5. Derece Tekniker, 9. Derece dolu kadro olan Tekniker kadrosunun kaldırılarak, yerine 5. DereceTekniker, Kadrolarının ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 4  PLAN   
 1
 1
 380 kV Varsak-Oymapınar Enerji İletim Hattına ilişkin TEİAŞ tarafından hazırlanarak sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 3  SATIŞ   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi 168 ada 12 parsel nolu, Arsa niteliğinde, 616,95 m² yüzölçümlü, parsel içerisinde, Aksu Belediyesine ait ( 8698/61695- (86,98 m²) )hissenin tamamının, 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden bulunduğu parselde hissesi bulunan hissedarlara satışının yapılması için satış kararı alınması ve encümene satış yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 2  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
  03.12.2018 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanakta maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  10-01-2019
03-01-2019
10:00
 1  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
  Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden mazeretini bildiren Nafiz AKSAY, İsmail DANACI ve Yusuf KUMBUL'un izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  10-01-2019

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .