Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
03-06-2022
14:00
 95  EK ÖDENEK   
 2
 1
 Bu nedenle: kurumumuz 2022 yılı gelir bütçesinin 230.500.000,00-TL’ye, gider bütçesinin ise 230.500.000,00-TL’ye yükseltilmesi için 73.500.000,00 - TL. ek ödenek verilmesi plan ve bütçe komisyon raporunda belirtildiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.  07-06-2022
03-06-2022
14:00
 94  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ   
 2
 1
 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe” uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesi gereğince hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek bir adet personele: Eğitmene 3.981,96 -TL net ücretin ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
03-06-2022
14:00
 93  KADROLAR HK.   
 2
 1
 C-10 Grubunda yer alan Belediyemize 311 adet memur kadrosu, 154 adet sürekli işçi kadrosu verilmiştir. Mevcut memur kadromuz 266 iken (I) sayılı kadro ihdas cetveli ile 45 adet yeni memur kadrosu ihdası ve mevcut sürekli işçi kadromuz 133 iken (V) sayılı sürekli işçi kadro ihdas cetveli ile 21 adet sürekli işçi kadrosunun ihdası ile ilgili hazırlanan norm kadro cetvelleri ve Ayrıca 3. derece dolu kadro olan destek hizmetleri müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 1. derece destek hizmetleri müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazırlanan (III) sayılı cetvel ve Kadrolarının ihdas edilmesi ile ilgili hazırlanan I, III, IV, V, VII sayılı kadro değişiklik cetvelleri plan bütçe komisyonundan geldiği şekli ile oy birliği kabul edildi.  07-06-2022
03-06-2022
14:00
 92  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 2
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden Çamköy Mahallesi 13251 ada 86 parsel üzerinde yapılmış olan 170 m² alana sahip Aksu Çamköy Şaban Meryem Kocademir Aile Sağlığı Merkezi Binası’nın, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde (sağlık hizmetlerinde) kullanılması amacıyla, elektrik, içme suyu, bakım, onarım giderleri tahsis edilene ait olmak üzere Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle bedelsiz tahsisinin yapılması ve bu konuda Sağlık İl Müdürlüğü ile gerekli protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
03-06-2022
14:00
 91  PLAN   
 2
 1
 Aksu İlçesi, Çalkaya Mahallesi 15834, 15836, 15837, 15839 ve 15840 adalarda yer alan Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Akanı, Park ve Yollarda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 16.05.2022 tarihli ve 402 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
03-06-2022
14:00
 90  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
 Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 3.06.2022 tarihli İkinci Birleşim, Birinci Oturumu, Meclis Üyeleri Ali ÇETİN, Ramazan ÖZEN, Yunus AKPINAR, Mehmet Akif ORDU ve Mustafa POYRAZ'ın izinli sayılmalarına karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 89  KARAR   
 1
 1
 Gündemin 8, 9 ve 10. maddelerinin toplu olarak görüşülmesi ve Plan - Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 88  PLAN   
 1
 1
 Aksu İlçesi, Çalkaya Mahallesi 15834, 15836, 15837, 15839 ve 15840 adalarda yer alan Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Akanı, Park ve Yollarda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 16.05.2022 tarihli ve 402 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 87  KARAR   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin C fıkrasında (Değişik: 12/11/2012-6360/19)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, denilmektedir. Bu hüküm gereğince Rent A Car derneği ile yapılması planlanan taşıt bekletme alanı yapımı konusunda protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy çokluğu ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 86  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
 Çamköy Mahallesi 13251 ada 86 parsel üzerinde yapılmış olan 170 m² alana sahip Aksu Çamköy Şaban Meryem Kocademir Aile Sağlığı Merkezi Binası’nın, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde (sağlık hizmetlerinde) kullanılması amacıyla, elektrik, içme suyu, bakım, onarımı tahsis edilene ait olmak üzere Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle bedelsiz tahsisinin yapılması, bu konuda Sağlık İl Müdürlüğü ile gerekli protokol imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 85  DEVİR   
 1
 1
 6360 Sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği kaldırılan ve mal varlığı Belediyemize devir edilen Güloluk Köy Muhtarlığı demirbaşına kayıtlı M.K.E. yapısı Kırıkkale marka 7,65 mm çap ve 73121447 seri numaralı tabancanın Aksu Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'na 09.05.2022 tarihli ve E.73121447 sayılı yazısına istinaden karşılıksız ve bedelsiz olarak Jandarma Genel Komutanlığına hibe edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 84  PLAN   
 1
 1
 Isparta - Antalya Karayolu ve bağlantı yollarının imar planlarına işlenmesine ve çevresinde yer alan adalarda kamulaştırma sınırına göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci olan 18.03.2022 tarih ile 18.04.2022 tarihleri arasında yapılan plana 1 (bir) adet itirazın uygun olmadığı oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 83  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 05.05.2022 ve 11.05.2022 tarihli olağan meclis toplantısına ait tutulan toplantı tutanaklarında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2022
01-06-2022
14:00
 82  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Turan ALMA, Tuğrul PİRİMOĞLU, Yunus AKPINAR ve Süleyman ÖZGÜR'ün izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-06-2022

 

Yazıcı Dostu Sayfa