Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 30067 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
03-10-2017
10:00
 110  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerindeki imar sorunlarının ve bu sorunlardan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacı ile Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında yapılacak sulhnameyi imzalama ve bölgedeki Aksu Belediyesine ait taşınmazların devri ve devire ait işlemlerde belediye başkanına imza yetkisi verilmesi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 109  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin Koordinesinde, Antalya Genelinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal Fotometrik Halihazır Haritaların ve Orto Fotoların temin edilmesi, ortak proje giderlerinin karşılanması amacıyla 2018 yılı gider bütçesine bu projenin yazı ekinde gönderilen hesaplama tablosuna göre ödeneklerin ayrılması, İllerbankasına hibe başvurusunda bulunulması, sözleşme ve protokol yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 108  KREDİ   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile İmar Yolları İle Mahalle Bağlantı Yolları Alttemel Plentmiks Malzeme ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Aşınma Asfalt Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 20.805.000 -TL + KDV + Faiz + vb. giderler tutarında verilen borçlanma kararının iptal edilerek, bu iş için İller Bankasından onaylanan 6.000.000 - TL tutarın İller Bankasından borçlanılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 107  BÜTÇELER   
 1
 1
 Belediye Encümenince uygun görülen 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Eki Cetveller ile 2018 yılı Gelir Tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 106  PERFORMANS PROGRAMI   
 1
 1
 Belediye Encümenince uygun görülen 2018 yılı performans programının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 105  KARAR   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi gereğince Belediyemizde Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alım İşi ile ilgili yapılacak olan Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alım İşi İhalesinin 1 yıl süreyle ihale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 104  KARAR   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi gereğince Belediyemizde hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak olan personel ile ilgili yapılacak olan Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalesinin 1 yıl süreyle ihale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 103  PLAN   
 1
 1
 Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi 246 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan mezar podyumu ve Koruma Alanı Sınırlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 09.06.2017 tarih ve 481 sayılı Meclis kararı ile onanmıştır. Onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 102  PLAN   
 1
 1
 Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselde Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” olarak planlı yapı yasaklı alanın kaldırılması, E=0.40 yapılanma emsalinin plana işlenmesi, parsel kullanımının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Antalya Büyükşehir Belediyesinin 10.07.2017 tarih ve 597 sayılı Meclis kararı ile onanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 101  PLAN   
 1
 1
 Aksu İlçesi, Macun Mahallesi 238 ada 5, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 100  PLAN   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi, Barbaros ve Çalkaya Mahalleleri sınırları içersinde yaklaşık 16 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi' nin 10.04.2017 tarih ve 296 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Aksu ilçesi, Barbaros ve Çalkaya Mahalleleri sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile onaylanan 16 hektarlık alana , ek olarak yine Barbaros mahallesi içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sırasıyla 15.02.2008 tarih ve 106 sayılı kararı ve 15.07.2016 tarih ve 752 sayılı kararı ile onanan ve yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlı sahaların imar koordinatlı paftalarında yaşanan, parselasyon uygulama sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla belirtilen sahaların ITRF-96 Pafta sistemine dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu Komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 99  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 05.09.2017 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanakta maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  12-10-2017
03-10-2017
10:00
 98  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Burhan ÇELİK, Ahmet HATİPOĞLU ve İsmail DANACI'nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  12-10-2017

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2017 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .