Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 31851 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
04-12-2017
15:00
 136  01 KARAR   
 2
 1
 İlçemiz sınırları içersinde Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerindeki imar sorunlarının ve bu sorunlardan kaynaklanan hukuki problemlerin çözülmesi amacı ile Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında yapılan şifai görüşmeler sonucunda , üzerinde uzlaşılan sulhnameyi imzalamak ve bölgedeki Belediyemize ait taşınmazların devri ve devire ait işlemleri gerçekleştirmek üzere belediye başkanına imza yetkisi verilmesi Belediye Meclisinin 17.10.2017 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bu yetkiye istinaden hazırlanan sulhname Belediye Başkanınca imzalanarak Maliye Bakanlığı’na sunulmuş ve Bakanlıkça sulhname üzerinde yapılan incelemede, söz konusu Sulhnamede bulunan Maliye Bakanlığına verilecek taşınmazlar üzerinde, yeniden düzenleme yapılması telep edilmiştir. Bunun üzerine, sulhname üzerinde Maliye Bakanlığında, Bakanlık ve Belediyemiz görevlilerince yapılan çalışmada: Maliye Bakanlığına verilecek parsellerin yeri ve konumu hakkında yeniden karar alınması gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle: Belediye Meclisi’nin 17.10.2017 tarihli ve 116 sayılı Kararı ve eklerinin İPTALİ’ne , İlimiz Aksu İlçesi sınırları içerisinde muhtelif zamanlarda yapılan imar uygulamaları ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki problemlerin çözümüne ilişkin aynı kapsamda Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyemiz mutabakatı ile hazırlanan: yeni sulhnameyi Aksu Belediyesi adına imzalamak üzere Aksu Belediye Başkanı Halil ŞAHİN' e yetki verilmesine yine Belediyemize ait rapor ekinde bulunan listedeki taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devrine ve devir işlemleri içinde Belediye Başkanı Halil ŞAHİN' e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ( Ekler: EK-1: Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı, EK-2: Hazine tarafından açılan ve Sulhname’yle ilgili dava ve takiplere ilişkin liste, EK-3: Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanında kalan ve kentsel dönüşüm kapsamında MB tarafından, ABB’ye devredilecek taşınmazların listesi, EK-4: Kentsel gelişim ve dönüşüm sonrasında ABB tarafından MB’ye devredilecek taşınmazları gösterir taslak uygulama imar planı, Ek-5: Aksu Belediyesinin sulhname kapsamında ABB'ye devredeceği taşınmaz listesi)  04-12-2017
04-12-2017
15:00
 135  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
 açılış  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 134  01 KARAR   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerindeki imar sorunlarının ve bu sorunlardan kaynaklanan hukuki problemlerin çözülmesi amacı ile Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında yapılan şifai görüşmeler sonucunda , üzerinde uzlaşılan sulhnameyi imzalamak ve bölgedeki Belediyemize ait taşınmazların devri ve devire ait işlemleri gerçekleştirmek üzere belediye başkanına imza yetkisi verilmesi Belediye Meclisinin 17.10.2017 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bu yetkiye istinaden hazırlanan sulhname Belediye Başkanınca imzalanarak Maliye Bakanlığı’na sunulmuş ve Bakanlıkça yapılan incelemede, söz konusu Sulhnamede bulunan Maliye Bakanlığına verilecek taşınmazlar üzerinde, yeniden düzenleme yapılması telep edilmiştir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde üzerinde uzlaşılan yeni Sulhname metnini imzalamak ve bölgedeki Belediyemize ait taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ve devire ait işlemleri gerçekleştirmek üzere Aksu Belediye Başkanı Halil ŞAHİN’e yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 133  ÜCRET BELİRLEME   
 1
 1
 2018 yılı içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komsiyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 132  KADROLAR HK.   
 1
 1
 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan 7. derece Çözümleyici Kadrosunun kaldırılarak yerine 7. Derece Mimar Kadrosu ihdas edilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 131  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu uyarınca , yetkili sendika ile Belediyemiz arasında Toplu İş Sözleşmesi , Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi görüşmesi yapılması, sözleşme metni imzalanması için Belediye Başkanı Halil ŞAHİN' e yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 130  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
 Antalya İli Aksu ilçesi Macun Mahallesi Perge Caddesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, 13437 ada 31, 32 ve 33 nolu parseller ve üzerinde yer alan binalar, Aksu Gençlik Merkezi yapılması amacıyla, 06.05.2016 tarihli ve 89 sayılı Meclis Kararı ile 25 yıllığına, Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 06.05.2016 tarihli ve 89 sayılı meclis kararıyla yapılan tahsisin Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebine istinaden iptal edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 129  01 KARAR   
 1
 1
 Aksu İlçesi, Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait Çalkaya Mahallesinde bulunan 226 ada 4 parsel üzerine yapılacak olan Kültür merkezine ait mimari , statik, elektrik , makina vb. ruhsata esas projelerinin hazırlanması ve konu hakkında detaylı bir çalışma yapılarak tekrar meclise sunulması için dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 128  01 KARAR   
 1
 1
 Belediyemize ait Fen işleri binasının çatısı üzerinde Güneş enerjisinden elektrik üretilebilmesi için gerekli izinlerin alınması ve sistemin kurulması için gerekli işlemlerin yapılması konularında Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 127  KADROLAR HK.   
 1
 1
 5. Derece dolu kadro olan Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 3. Derece Zabıta Memuru Kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edildi.( Eki: III sayılı Dolu Kadro değişiklik cetveli )  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 126  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 01.11.2017 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanakda maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 125  01 KARAR   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ahmet AYDOĞMUŞ, Nedim DARICI ve Hakkı ÇOŞGUN tarafından verilen önergenin gündemin 10. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  04-12-2017
01-12-2017
10:00
 124  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Nafiz AKSAY ve İsmail DANACI 'nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  04-12-2017

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2017 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .